Training for Energy Consumers Empowerment Project – TRECE

Training for Energy Consumers Empowerment Project – TRECE

Under the ERASMUS + programme of the European Union the TRECE Project-Training for Energy Consumers Empowerment is being carried out. The project was launched in October 2019 and ends in October 2021, with a duration of 24 months.

 

The project is being carried out by 5 entities from 5 different European countries:

SGS TECNOS (Spain) as a leader of the Project together with:

– Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Greece.

– ENERO, technical consultancy and research centre, Romania.

– Sofia Energy Agency, Bulgaria.

– Local Energy Agency of Gorenjska: energy management and use of Renewable Energy Sources, Slovenia

 

The project comes in response to the request from the European Union for leading e clean energy transition, committed to cut CO2 emissions by at least 40% by 2030.

Este Proyecto viene a responder al requerimiento de la EU of to lead the clean energy transition, committed to cut CO2 emissions by at least 40% by 2030.

 

A successful clean energy transition requires citizens to take ownership, to benefit from new

technologies and to participate actively in the market. In addition, a transition should ensure that vulnerable consumers are protected from energy poverty, a situation that According to the Energy Poverty Observatory, affects more than 50 million households in the EU

The EC wants to help consumers to embrace this transition by helping them with everyday operations like billing and changing suppliers. The EU supports MS to reduce consumers’ energy costs, monitor and report when energy poverty cases are detected.

There is a large range of solutions to help consumers to reduce their energy demand, the energy billing, the carbon emissions and thus energy poverty

 

In this context, it was create the Training for Energy Consumers Empowerment (TRECE).

This training addresses energy poverty through actively involving citizens and social agents in the design and development of its solutions, as well as by tailoring information to user characteristics, ensuring acceptability, uptake and active participation.

OBJECTIVES:

The main objectives of the project are:

 1. Create a training program to for social agents and public authorities, to be addressed to a vulnerable sector such people in energy poverty situation.
 1. Provide these entities several tools to detect energy poverty cases in the population.
 2. Reduce the energy poverty of the population by improving the understanding of their energy consumption and presenting them with solutions.
 3. Change the energy consumers behavior to increase the energy efficiency of their houses.
 4. Empower the final private consumers towards the decision to improve their energy efficiency and to foster the purchase of Renewable Energies via the different energy suppliers.
 5. Reduce energy consumption and thus CO2 emissions
 6. Create an attractive training based on a MOOC that social agents and public authorities can easily disseminate through the target groups, taking a approach of training for trainers.

RESULTS:

TRECE will develop three main outputs:

 

 1. A first approach of energy consumers and trainers needs’, which will lead to an strategy for the training development (IO1)

This IO will define strategies for approaching and engaging the groups that will interact with TRECE training program (social agents, public bodies, and the final beneficiaries (people susceptible of suffering energy poverty)

 

 1. The Development of training program: Energy Consumers empowerment and behavioral change (IO2)

To address the needs detected in the previous IO, the consortium will develop a training program whose objective is to offer all social agents, NGO’s and municipalities a training program that they can use to better address the population groups in risk of energy poverty.

This training program will empower energy consumers towards the following decisions:

– To reduce and make flexible their energy consumption

– To increase the energy efficiency in their households

 

 1. The development of a Massive Online Open Course (MOOC) for several social agents such

NGOs and municipalities to tackle energy poverty (IO3)

The main objective of this IO will be to insert the contents of the training units in the MOOC.

1⁰ Kick of MEETING -21th & 22th October 2019, Valencia

We have started the project with the Kick-off meeting in Valencia on 21th & 22th October 2019.

The meeting took place at SGS headquarters, SGS welcomed all the partners of de Project with great hospitality along the two days meeting. The agenda started in the afternoon with a brief presentation of the partners and their corresponding organizations.

 

SGS gave a presentation on the TRECE Project structure, partnership, needs, objectives, expected impact and results. In addition, the financial part was explained in detail by a financial expert.

The day finished with a guided tour and a dinner, with all the consortia together, at the historical Centre of Valencia.

 

During the second day meeting the project management with the timeline and work pages was explained by SGS.

To continue, a fruitful brainstorming session to decide how best to approach and engage citizens, social agents and final beneficiaries took place between the partners.

To conclude with the meeting, the promotion, dissemination and exploitation of the project was also addressed, and all partners were actively participating in the selection of the design and ideas for social media.

Project Consortium

Project Leader

SGS TECNOS (Spain)

 

Project partners:

Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Greece)

ENERO, Technical Consultancy and Research Centre (Romania)

Sofia Energy Agency (Bulgaria)

Local Energy Agency of Gorenjska (Slovenia)

 

                                                    

For more information on the project please contact the project leader SGS at Mercedes.Rodriguez@sgs.com or visit the project website

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Proiectul „Instruire pentru formarea unor consumatori de energie responsabili” (AcronimTRECE)

 

Proiectul TRECE -Instruire pentru formarea unor consumatori de energie responsabili se desfășoară în cadrul programului ERASMUS al Uniunii Europene. Proiectul a început în octombrie 2019 și se termină în octombrie 2021, având o durată de 24 de luni

 

Proiectul este realizat de către cinci organizații din cinci țări europene diferite:

 • SGS Tecnos, Spania, Lider de proiect, împreună cu:
 • CRES – Centrul pentru Economia de Energie și Surse Regenerabile de Energie, Grecia
 • ENERO – Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente în România, România
 • Agenția pentru Energie Sofia,Bulgaria,
 • Agenția Locală pentru Energie din Gorenjska: gestionarea energiei și utilizarea surselor regenerabile de energie, Slovenia.

 

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivelor Uniunii Europene de a promova tranziția către o energie curată și de a reduce emisiile de CO2 cu cel puțin 40% până în 2030. O tranziție de succes spre energie curată cere cetățenilor să-și însușească și să folosească  noile tehnologii și să participe activ la formarea pieței pentru acestea. De asemenea tranziția trebuie să protejeze consumatorii vulnerabili la sărăcia energetică, un concept și o situație care afectează peste 50 milioane de locuințe în Uniunea Europeană, conform Observatorului Uniunii Europene pentru Sărăcia Energetică.

 

Comisia Europeană dorește să ajute consumatorii să adopte această tranziție prin sprijinirea lor în activități cum sunt optimizarea costurilor cu energia sau schimbarea furnizorilor. Uniunea Europeană sprijină statele membre să reducă costul energiei la consumator și să monitorizeze și să semnaleze situațiile de sărăcie energetică.

Există o varietate mare de soluții de sprijin a conumatorilor pentru a-și reduce cererea de energie, factura cu energia și emisiile de carbon și în acest fel să evite sărăcia energetică.

 

In acest context a apărut proiectul TRECE – Instruire pentru formarea unor consumatori de energie responsabili. Activitățile de instruire abordează problemei sărăciei energetice prin implicarea activă a cetățenilor și a “agenților sociali” în găsirea și dezvoltarea unor soluții, ca și prin prezentarea informațiilor pe specificul consumatorilor, în acest fel asigurând accesibilitatea, și preluarea acestora de către consumatori și participarea activă a consumatorilor.

OBIECTIVE:

Principalele obiective ale proiectului sunt:

 1. realizarea unui program de instruire pentru agenții sociali și autoritățile publice, pentru ca aceștia să se adreseze ulterior unui sector vulnerabil cum este populația în sărăcie energetică.
 2. punerea la dispoziția acestor entități a mai multor mijloace pentru a detecta situațiile de sărăcie energetică în rândul populației.
 3. reducerea sărăciei energetice în rândul populației prin ridicarea nivelului de înțelegere a consumurilor de energie și prezentarea unor soluții
 4. schimbarea comportamentului consumatorilor de energie astfel încât să crească eficiența utilizării energiei în gospodăriile lor.
 5. orientarea consumatorilor finali rezidențiali către decizia de a-și eficientiza consumul de energie și de a prefera achiziția de energie regenerabilă prin diferiți furnizori de energie
 6. reducerea consumului de energie și în acest fel a emisiilor de CO2
 7. crearea unui program de instruire atractiv, care va fi încărcat pe platforma MOOC, pe care agenții sociali și autoritățile publice le pot disemina cu ușurință catre grupurile țintă, utilizând metoda “instruirea instructorilor”

Proiectul TRECE va conduce spre trei rezultate principale:

 1. Identificarea problemelor de bază ale consumatorilor de energie și ale instructorilor, ceea ce vă duce la o strategie pentru procedura de instruire (IO1).

Acest Rezultat Intelectual (Intellectual Output IO) va defini strategiile de abordare și implicare a grupurilor care vor interacționa în cursul programului de instruire (agenți sociali, autorități publice  și beneficiari finali – consumatori susceptibili de a se afla în sărăcie energetică).

 1. Realizarea programului de instruire: ridicarea nivelului de pregătire și schimbarea comportamentului consumatorilor de energie (IO2)

Pentru a răspunde nevoilor necesităților definite în cadrul IO1 consorțiul va dezvolta

un program de formare al cărui obiectiv este de a oferi tuturor agenților sociali, ONG-urilor și autorităților locale un program de instruire pe care îl pot utiliza pentru a aborda mai bine grupurile de populație cu risc de sărăcie energetică.

Acest program de instruire va orienta consumatori de energie avizați către următoarele decizii:

– Reducerea și flexibilizarea consumului lor de energie

– Creșterea eficienței energetice în gospodăriile lor.

 

 1. Dezvoltarea unui curs de masă online deschis (MOOC) pentru mai mulți agenți sociali,    cum ar fi ONG-urile și municipalitățile pentru combaterea sărăciei energetice (IO3)

Obiectivul principal al acestei IO va fi includerea conținutului unităților de instruire în platform MOOC.

1-a INTÂLNIRE (DE DESCHIDERE) a proiectului -21 și 22 Octombrie 2019, Valencia

Am început proiectul cu întâlnirea de deschidere de la Valencia din 21 și 22 octombrie 2019.

 

Întâlnirea a avut loc la sediul SGS. SGS a întâmpinat cu ospitalitate toți partenerii de proiect de-a lungul celor două zile de întâlnire. Ordinea de zi a început după-amiaza cu o scurtă prezentare a partenerilor și a organizațiilor acestora.

 

SGS a prezentat structura, parteneriatul, nevoile, obiectivele, impactul și rezultatele dorite ale proiectului TRECE. Apoi, partea financiară a fost explicată în detaliu de către un expert financiar.

Ziua s-a încheiat cu un tur ghidat și o cină, cu toți partenerii, în centrul istoric din Valencia.

În a doua zi de întâlnire, SGS a explicat managementul proiectului cu calendarul și temele de lucru.

 

In continuare, a avut loc o sesiune fructuoasă de discuții între parteneri pentru a defini modul cel mai potrivit de implicare si angajare a cetățenilor, agenților sociali și beneficiarilor finali

 

În încheiere a fost abordată și promovarea, diseminarea și valorificarea proiectului, iar toți partenerii au participat activ la selecția designului și a ideilor pentru vizibilitatea proiectului în social media.

Consorțiul de proiect

Lider de proiect:

SGS TECNOS (Spania)

 

Parteneri de proiect:

CRES – Centrul pentru Economia de Energie și Surse Regenerabile de Energie (Grecia)

ENERO-  Centrul pentru Promovarea Energiei Curate și Eficiente în România (România)

Agenția pentru Energie Sofia (Bulgaria)

Agenția Locală pentru Energie din Gorenjska (Slovenia)

 

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să contactați coordonatorul de proiect SGS la Mercedes.Rodriguez@sgs.com sau vizitați site-ul web al proiectului www.trece.eu

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar părerile autorului și Comisia nu poate fi făcută responsabilă în nici un fel pentru modul în care ar putea fi utilizate informațiile conținute de aceasta.

Training for Energy Consumers Empowerment Project – TRECE Usposabljanje svetovalcev za opolnomočenje končnih energetskih potrošnikov – TRECE

 

Projekt TRECE se izvaja pod okriljem evropskega program Erasmus+. Začel se je oktobra 2019 in se konča oktobra 2021. Trajanje projekta je 24 mesecev.

V projektu sodeluje 5 organizacij iz 5 evropskih držav:

– SGS TECNOS (Španija) kot vodilni partner,

– CENTRUL PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI CURATE SI EFICIENTA IN ROMANIA ENERO ASOCIATIE,  Romunija (projektni partner),

– CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION, Grčija (projektni partner),

– SOFIA ENERGY AGENCY ASSOCIATION, Bolgarija (projektni partner),

– Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG), Slovenija (projektni partner).

 

Cilj Evrope je prehod na čisto energijo, z zavezo k zmanjšanju emisij CO2 za najmanj 40% do leta 2030. Uspešen prehod na čisto energijo zahteva od evropskih državljanov sprejemanje odgovornosti, prilagajanje, sprejemanje novih tehnologij in aktivno sodelovanje na trgu. Poleg tega bi moral prehod na čisto energijo zagotoviti zaščito ranljivih potrošnikov pred energetsko revščino. Po podatkih Observatorija za energetsko revščino bo energetska revščina prizadela več kot 50 milijonov EU gospodinjstev. Tem potrošnikom želi EU pomagati z različnimi ukrepi, med drugim tudi s pomočjo pri vsakdanjih opravilih, kot so obračunavanje in menjava dobaviteljev. EU podpira države članice pri zmanjševanju stroškov porabe energije končnih potrošnikov, spremljanju in poročanju o odkritju primerov energetske revščine.

Obstaja velika paleta brezplačnih rešitev, s katerimi lahko končnim potrošnikom pomagamo zmanjšati porabo energije, emisije ogljika in s tem energetsko revščino.

S tem namenom se je oblikovala projektna skupina, ki bo oblikovala usposabljanje svetovalcev za opolnomočenje končnih potrošnikov energije (TRECE). To usposabljanje obravnava energetsko revščino z aktivnim vključevanjem državljanov in socialnih deležnikov v načrtovanje in razvoj njihovih rešitev, pa tudi s prilagajanjem informacij glede na ciljno skupino.

Glavni cilji projekta so:

 1. Ustvariti program usposabljanja za socialne deležnike in javne organe, ki bo namenjen ranljivim ciljnim skupinam, kot so ljudje v energetski revščini.
 2. Zagotoviti tem deležnikom (npr. socialnim delavcem, energetskim svetovalcem, zaposlenim na občinah) več orodij za odkrivanje primerov energetske revščine prebivalstva, npr. analizo vzorcev potrošniških navad;
 3. Zmanjšati energetsko revščino prebivalstva z izboljšanjem razumevanja njihove porabe energije in jim predstaviti rešitve.
 4. Spremeniti vedenje končnih potrošnikov energije, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti njihovih bivališč.
 5. Opolnomočiti končnega potrošnika k odločitvi o izboljšanju njihove energetske učinkovitosti in spodbujanju k nakupu/zamenjavi dobavitelja obnovljivih virov energije,
 6. Zmanjšati porabo energije in s tem emisije CO2,
 7. Ustvariti zanimivo usposabljanje na podlagi odprte spletne platforme, ki ga lahko socialni deležniki in javni organi lažje promovirajo ciljnim skupinam, pri čemer bomo uporabili metodo usposabljanja trenerjev, v našem primeru svetovalcev.

REZULTATI

 1. Projekt TRECE bo razvil tri glavne intelektualne rezultate:
  1. Oceno potreb končnih potrošnikov energije in trenerjev, kar bo privedlo do strategije za razvoj usposabljanja. (IO1)

  Ta intelektualni rezultat bo določil strategije za pristop in vključevanje skupin, ki bodo sodelovale pri programu usposabljanja TRECE (socialni deležniki, javni organi in končni upravičenci (ljudje, ki živijo v energetski revščini).

   

  1. Razvoj programa usposabljanja: Opolnomočenje končnih energetskih potrošnikov in spremembo njihovih navad. (IO2)

  Za reševanje potreb, ki smo jih zaznali v prejšnji raziskavi (v sklopu IO1), bo konzorcij razvil program usposabljanja, katerega cilj je vsem socialnim agentom, nevladnim organizacijam in občinam ponuditi program usposabljanja, ki ga bodo lahko uporabili za boljše reševanje populacijskih skupin, ki jim grozi energetska revščina.

  Ta program usposabljanja bo končnim potrošnikom energije omogočil sprejemanje naslednjih odločitev:

  -zmanjšati in prilagoditi njihovo porabo energije,

  -povečati energetsko učinkovitost v njihovih gospodinjstvih.

   

  1. Razvoj usposabljanja na odprti spletni platformi (MOOC) za socialne deležnike, kot so nevladne organizacije in občine za reševanje energetske revščine. (IO3)

  Glavni cilj bo postaviti vsebino tečaja na spletno platformo.

   

Začetni sestanek 21. in 22. oktober 2019, Valencija, Španija

Projekt TRECE smo začeli z uvodnim sestankom, ki je potekal 21. in 22. oktobra 2019 v mestu Valencija, Španija.

Sestanek je potekal na sedežu podjetja SGS. SGS kot vodilni partner v projektu je gostil prvi dvo-dnevni sestanek, kjer je zaželel dobrodošlico vsem projektnim partnerjem iz Bolgarije, Romunije, Grčije in Slovenije.

Po dnevnem redu smo prvi dan sestanka začeli popoldan s kratkimi predstavitvami vseh projektnih partnerjev.

 

SGS je predstavil pravila evropskega programa Erasmus+, vsebinski del projekta TRECE (potrebe, cilje, pričakovani vpliv in rezultate). V nadaljevanju so predstavili finančni del in način poročanja.

Dan se je končal z večerjo in vodenim ogledom starege mestnega jedra Valencije.

Drugi dan sestanka je bil namenjen podrobnostim izvajanja projekta TRECE kot so vodenje projekta, časovnica, delovni paketi in aktivnosti ter intelektualni rezultati.

V nadaljevanju smo imeli “brainstorming” na temo “Kako se najbolje približati ciljnim skupinam projekta (socialnim deležnikom, končnim uporabnikom, ranljivim skupinam).

V zadnjem delu sestanka smo se s partnerji dogovorili o promociji in diseminaciji projekta in ustrezni uporabi socialnih medijev za potrebe sporočanja različnim ciljnim skupinam in sestanek končali s skupnim kosilom.

Projektni konzorcij

Vodilni partner:

SGS TECNOS (Spain)

 

Ostali projektni partnerji:

CRES, Center za obnovljive vire energije in varčevanje (Grčija)

ENERO, Tehnično svetovanje in raziskovalni center (Romunija)

Energetska agencija iz Sofija (Bolgarija)

Lokalna energetska agencija Gorenjska (Slovenija)

 

Projektna vodja TRECE za Slovenijo je Suzana Krmelj iz Lokalne energetske agencije Gorenjske. Za več informacij o projektu pošljite sporočilo na elektronski naslov: suzana.krmelj@leag.si ali obiščite spletno stran projekta TRECE.

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Κατάρτιση για την Ενίσχυση των Καταναλωτών Ενέργειας – TRECE

 

Τον Οκτώβριο του 2019 ξεκίνησε το έργο TRECE – Κατάρτιση για την Ενίσχυση των Καταναλωτών Ενέργειας (TRaining for Energy Consumers Empowerment), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2021.

 

Το έργο υλοποιείται από 5 φορείς από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Συντονιστής του έργου είναι η SGS TECNOS (Ισπανία), που συνεργάζεται με:

– το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Ελλάδα,

– το ENERO, τεχνικό συμβουλευτικό και ερευνητικό κέντρο, στη Ρουμανία,

– το Ενεργειακό Κέντρο Σόφιας στη Βουλγαρία, και

– το Τοπικό Ενεργειακό Κέντρο Gorenjska, στη Σλοβενία.

 

Το έργο προήλθε σε απάντηση στην έκκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση σε ένα μέλλον με πιο καθαρή ενέργεια, με τη δέσμευση να μειωθούν οι εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 40% μέχρι το 2030.

 

Μια επιτυχής μετάβαση στην καθαρή ενέργεια προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι μπορούν να επιλέγουν παρόχους και, έτσι, να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της αγοράς. Επιπλέον, η μετάβαση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές προστατεύονται από την ενεργειακή ένδεια, μια κατάσταση που, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Ένδειας, πλήττει πάνω από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ.

 

Η ΕΚ θέλει να βοηθήσει τους καταναλωτές να αγκαλιάσουν αυτή τη μετάβαση, βοηθώντας τους σε καθημερινές λειτουργίες όπως στους λογαριασμούς ή στην αλλαγή παρόχων. Η ΕΕ υποστηρίζει τα Κράτη-Μέλη στο να μειώσουν το κόστος ενέργειας για τους καταναλωτές, καθώς και στην παρακολούθηση και αναφορά όταν εντοπίζονται περιπτώσεις ενεργειακής ένδειας. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων που βοηθούν τους καταναλωτές να μειώσουν την ζήτηση ενέργειας, το κόστος των λογαριασμών ενέργειας, τις εκπομπές άνθρακα και, κατά συνέπεια, την ενεργειακή ένδεια.

 

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε το έργο Κατάρτιση για την Ενίσχυση των Καταναλωτών Ενέργειας (TRECE).

Το περιεχόμενο της κατάρτισης αφορά στην καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων, καθώς και με την προσαρμογή των πληροφοριών στα χαρακτηριστικά των χρηστών, διασφαλίζοντας την ενεργή συμμετοχή καθώς και την αποδοχή και υιοθέτηση των νέων τάσεων.

ΣΤΟΧΟΙ:

 1. Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:
  1. Δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης για τους κοινωνικούς φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες για να μπορούν να απευθυνθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ενεργειακής ένδειας.
  2. Παροχή σε αυτούς τους φορείς διάφορων εργαλείων για τον εντοπισμό περιπτώσεων ενεργειακής ένδειας στην κοινότητα.
  3. Μείωση της ενεργειακής ένδειας του πληθυσμού με τη βελτίωση της κατανόησης της κατανάλωσης ενέργειας και της παρουσίασης λύσεων σε αυτούς.
  4. Αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών ενέργειας για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κατοικιών τους.
  5. Ενίσχυση των τελικών ιδιωτών καταναλωτών προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αλλά και να προχωρήσουν στην αγορά ενέργειας από ΑΠΕ από νέους παρόχους.
  6. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατ’ επέκταση των εκπομπών CO2.
  7. Δημιουργία ενός ελκυστικού προγράμματος κατάρτισης, βασισμένο σε Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) που οι κοινωνικοί φορείς και οι δημόσιοι υπηρεσίες θα μπορούν εύκολα να διαδώσουν μέσω των ομάδων-στόχου, ακολουθώντας μια προσέγγιση εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. Στο πλαίσιο του έργου TRECE θα καταλήξει σε τρία κύρια παραγόμενα:
  1. Μια πρώτη προσέγγιση των αναγκών των καταναλωτών ενέργειας και των εκπαιδευτών, η οποία θα οδηγήσει στη στρατηγική για την ανάπτυξη του περιεχόμενου της κατάρτισης (IO1)

  Αυτό το IO θα καθορίσει τις στρατηγικές προσέγγισης και συμμετοχής των ομάδων που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα κατάρτισης του TRECE (κοινωνικοί φορείς, δημόσιοι οργανισμοί και οι τελικοί ωφελούμενοι – πολίτες που είναι ευάλωτοι στην ενεργειακή ένδεια).

   

  1. Ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης: Ενίσχυση και αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών ενέργειας (IO2)

  Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που εντοπίστηκαν στο προηγούμενο IO, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης του οποίου στόχος είναι να προσφέρει στους κοινωνικούς φορείς, τις ΜΚΟ και τους δήμους ένα ‘εργαλείο’ που να μπορούν να χρησιμοποιούν για την καλύτερη αντιμετώπιση των ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια. Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης θα κατευθύνει τους καταναλωτές ενέργειας προς τις ακόλουθες αποφάσεις:

  – Να μειώσουν και να κάνουν πιο ευέλικτη την κατανάλωση ενέργειας τους,

  – Να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση στα νοικοκυριά τους.

   

  1. Ανάπτυξη ενός Μαζικού Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) απευθυνόμενου σε πολλούς κοινωνικούς φορείς, όπως ΜΚΟ και δήμους, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας (IO3)

  Κύριος στόχος αυτού του IO είναι η εισαγωγή των περιεχομένων των εκπαιδευτικών μονάδων στο MOOC.

   

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου, 21 & 22 Οκτωβρίου 2019, Βαλένθια

Το έργο ξεκίνησε με την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων στη Βαλένθια της Ισπανίας, στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2019.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της SGS, όπου οι εταίροι φιλοξενήθηκαν κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το απόγευμα της 21ης Οκτωβρίου με μια σύντομη παρουσίαση κάθε εταίρου και του οργανισμού / φορέα που εκπροσωπεί.

Η SGS παρουσίασε τη δομή, τις ανάγκες, τους στόχους, τον αναμενόμενο αντίκτυπο και τα αποτελέσματα του έργου TRECE. Επιπλέον, ένας ειδικός στα οικονομικά παρουσίασε και εξήγησε αναλυτικά την οικονομική διαχείριση του έργου.

Η ημέρα τελείωσε με μια ξενάγηση και δείπνο για όλους τους εταίρους στο ιστορικό κέντρο της Βαλένθια

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης παρουσιάστηκε από την SGS η διαχείριση του έργου, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και φύλλα εργασίας.

Στη συνέχεια, έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών προκειμένου να αποφασιστεί πώς θα προσεγγιστούν καλύτερα οι πολίτες, οι κοινωνικοί φορείς και οι τελικοί δικαιούχοι ώστε να διασφαλιστεί η δέσμευσή τους και η συμμετοχή τους στο έργο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση των εταίρων για το σχεδιασμό και την επιλογή ιδεών προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την προώθηση, διάδοση και αξιοποίηση του έργου και των παραγόμενών του στο μέγιστο βαθμό.

Το κονσόρτσιουμ του έργου

Συντονιστής- εταίρος

SGS TECNOS (Ισπανία)

 

Εταίροι του έργου:

 • Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ (Ελλάδα)
 • ENERO, Τεχνικό Συμβουλευτικό και Ερευνητικό Κέντρο (Ρουμανία)
 • Ενεργειακό Κέντρο Σόφιας (Βουλγαρία)
 • Τοπικό Ενεργειακό Κέντρο Gorenjska (Σλοβενία)

 

                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του έργου SGS στο Mercedes.Rodriguez@sgs.com, με το ΚΑΠΕ (emavrou@cres.gr) ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών της, και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Training for Energy Consumers Empowerment Project – TRECE

 

Проект TRECE- Training for Energy Consumers Empowerment се изпълнява по програма Еразъм + на Европейския съюз (EС). Проектът стартира през октомври 2019 г. и ще приключи през октомври 2021 г. – общо 24 месеца.

 

Проектът се изпълнява от 5 организации от 5 различни европейски държави:

– SGS TECNOS (Испания) като водещ партньор на проекта, заедно с:

– CRES – Център за възобновяеми енергийни източници и спестявания, Гърция.

– ENERO – Tехническo-консултантски и изследователски център, Румъния.

– SOFENA – Софийска енергийна агенция, България.

– LEAG – Местна енергийна агенция на Горенска: енергиен мениджмънт и използване на възобновяеми енергийни източници, Словения

 

Проектът идва в отговор на желанието на Европейския съюз за преход към чиста енергия, с ангажимент за намаление на емисиите на CO2 с най-малко 40% до 2030 г.

 

Успешният преход към чиста енергия изисква гражданите да се грижат за собствеността си, да се възползват от нови технологии и да участват активно в пазара. Освен това преходът трябва да гарантира, че уязвимите потребители са защитени от енергийна бедност, ситуация, която според Обсерваторията за енергийна бедност засяга повече от 50 милиона домакинства в ЕС.

Европейската комисия иска да помогне на потребителите да възприемат този преход, като им помага при ежедневни дейности като разбиране на сметки и смяна на енергийни доставчици. ЕС подкрепя държавите-членки за намаляване на енергийните разходи на потребителите, следи и докладва при откриване на случаи на енергийна бедност.

Има голям набор от решения, които да помогнат на потребителите да намалят потреблението си на енергия, сметките за енергия, въглеродните емисии и по този начин енергийната бедност.

 

В този контекст беше създаден проект (TRECE) – Training for Energy Consumers Empowerment.

Това обучение е за енергийна бедност, като активно включва гражданите и социалните агенти в развитието и разработването на решения, както и чрез адаптиране на информацията спрямо потребителите, като гарантира нейната приемливост, усвояване и активното им участие.

Основни цели:

 1. Основните цели на проекта са:
  1. Създаване на програма за обучение на социални агенти и публични власти, която да бъде адресирана до уязвими сектори като такива в ситуация на енергийна бедност.
  2. Да се предоставят инструменти на тези организации за откриване на случаи на енергийна бедност сред населението.
  3. Намаляване на енергийната бедност сред населението чрез подобряване на разбирането за тяхното потребление на енергия и предоставяне на решения.
  4. Промяна на поведението на потребителите на енергия, с цел увеличаване на енергийната ефективност в своите домове.
  5. Подкрепа на крайните потребители за решения за подобряване на енергийната им ефективност и за насърчаването им за закупуване на възобновяеми енергийни източници чрез различни доставчици на енергия.
  6. Намаляване на консумацията на енергия и по този начин редуциране на емисиите на CO2.
  7. Създаване на атрактивно обучение базирано в MOOC, което социалните агенти и публичните власти могат лесно да разпространят до целевите групи, като използват подхода за обучение на обучители.

Очаквани резултати

В рамките на проект TRECE ще се постигнат 3 основни резултата:

 

 1. Първичен подход за определяне на нуждите на потребители на енергия и обучители, който ще доведе до стратегия за развитие на обучението (IO1)

Този резултат ще дефинира стратегии за приближаване и ангажиране на групите, които ще взаимодействат с програмата за обучение на TRECE (социални агенти, публични органи и крайни бенефициенти (хора, страдащи от енергийна бедност).

 

 1. Разработване на програма за обучение: Разширяване на способностите на потребителите и промяна в поведението (IO2)

За да отговори на нуждите, открити в предишния етап, консорциумът ще разработи програма за обучение, чиято цел е да предложи на всички социални агенти, НПО и общини програма за обучение, която те могат да използват за по-добро справяне с групите от населението, изложени на риск от енергийна бедност.

Тази програма за обучение ще даде възможност на потребителите на енергия за следните решения:

– Да намалят и да направят гъвкава потреблението си на енергия;

– Да повишат енергийната ефективност в техните домакинства.

 

 1. Разработване на общодостъпен онлайн курс (MOOC) за няколко социални агенти, такива като НПО-та и общини за справяне с енергийната бедност (IO3)

Основната цел на този резултат ще бъде да се вмъкне съдържанието на учебните звена в системата на MOOC.

Първа среща по проекта-21&22 октомври 2019, Валенсия

Проектът стартира с първата среща на консорциума във Валенсия, Испания на 21&22 октомври 2019.

 

 

Двудневната среща се проведе в централата на SGS, като SGS приветства всички партньори по проекта с голямо гостоприемство. Дневният ред започна следобед с кратко представяне на партньорите и техните организации.

 

SGS представи презентация за структурата на проекта, партньорството, нуждите, целите, очакваното въздействие и резултатите. В допълнение финансовата част беше обяснена подробно от финансов експерт.

 

Денят завърши с обиколка на историческия център на града и работна вечеря в центъра на гр. Валенсия.

По време на втория ден от срещата, SGS даде насоки за управлението на проекта със съответните срокове и работни задачи.

Срещата продължи, с една плодотворна сесия „мозъчна атака“между партньорите, за да се реши как най-добре да се подходи и ангажират гражданите, социалните агенти и крайните бенефициенти.

В края на срещата беше обърнато внимание на насърчаването, разпространението и популяризирането на проекта и всички партньори активно участваха в подбора на дизайн и идеи за социални медии.

Партньори

Водещ партньор

SGS TECNOS (Испания)

 

Участват още:

CRES, Център за възобновяеми енергийни източници и спестявания (Гърция)

ENERO, Tехническo-консултантски и изследователски център (Румъния)

SOFENA, Софийска енергийна агенция (България)

LEAG, Местна енергийна агенция на Горенска (Словения)

За повече информация по проекта, моля, свържете се с водещия партньор SGS на Mercedes.Rodriguez@sgs.com или посетете сайта на проекта на project website .

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.

Proyecto de capacitación para el empoderamiento de los consumidores de energía – TRECE

 

En el marco del programa ERASMUS + de la Unión Europea se está llevando a cabo el proyecto TRECE de capacitación para el empoderamiento de los consumidores de energía. El proyecto se inició en octubre de 2019 y termina en octubre de 2021, con una duración de 24 meses.

 

El proyecto lo están desarrollando cinco entidades de cinco países europeos diferentes:

– SGS TECNOS (España) como líder del Proyecto junto con:

– Centro de Fuentes de Energía Renovable y Ahorro, Grecia.

– ENERO, centro de consultoría técnica e investigación, Rumania.

– Agencia de Energía de Sofía, Bulgaria.

– Agencia de Energía Local de Gorenjska: gestión de la energía y utilización de fuentes de energía renovables de Eslovenia

 

El proyecto responde a la petición de la Unión Europea de liderar la transición a la energía limpia, comprometiéndose a reducir las emisiones de CO2 al menos en un 40% para el 2030.

Una transición exitosa de la energía limpia requiere de la participación de los ciudadanos y que puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías. Además, esta transición debe garantizar que los consumidores vulnerables estén protegidos de la pobreza energética, situación que, según el Observatorio de la Pobreza Energética, afecta a más de 50 millones de hogares en la UE.

 

La CE quiere ayudar a los consumidores a aceptar esta transición ayudándoles en las operaciones diarias como la facturación y el cambio de proveedores. La UE apoya a los EM para que reduzcan los costos de energía de los consumidores, vigilen e informen cuando se detecten casos de pobreza energética.

Existe una amplia gama de soluciones para ayudar a los consumidores a reducir su demanda de energía, la facturación de energía, las emisiones de carbono y, por tanto, la pobreza energética. En este contexto, se creó el Proyecto de Capacitación para el Empoderamiento de los Consumidores de Energía (TRECE).

Esta capacitación aborda la pobreza energética mediante la participación activa de los ciudadanos y los agentes sociales en el diseño y el desarrollo de sus soluciones, así como mediante la adaptación de la información a las características de los usuarios, asegurando la aceptabilidad, la aceptación y la participación activa.

OBJETIVOS:

Los principales objetivos del proyecto son:

  1. Crear un programa de formación para los agentes sociales y las autoridades públicas, dirigido a un sector vulnerable como las personas en situación de pobreza energética.
  2. Proporcionar a estas entidades varias herramientas para detectar casos de pobreza energética en la población
  3. Reducir la pobreza energética de la población mejorando la comprensión de su consumo de energía y presentándole soluciones.
  4. Cambiar el comportamiento de los consumidores de energía para aumentar la eficiencia energética de sus casas
  5. Empoderar a los consumidores privados finales para que decidan mejorar su eficiencia energética y fomentar la compra de energías renovables a través de los diferentes proveedores de energía
  6. Reducir el consumo de energía y por lo tanto las emisiones de CO2
  7. Crear una formación atractiva basada en un MOOC que los agentes sociales y las autoridades públicas puedan difundir fácilmente entre los grupos destinatarios, adoptando un enfoque de formación de instructores .

RESULTADOS

TRECE desarrollará tres productos principales:

 1. Un primer enfoque de las necesidades de los consumidores de energía y de los instructores”, que conducirá a una estrategia para el desarrollo de la capacitación (IO1)

 

Esta OI definirá las estrategias de acercamiento e implicación de los grupos que interactuarán con el programa de formación de TRECE (agentes sociales, organismos públicos y los beneficiarios finales (personas susceptibles de sufrir pobreza energética)

 1. El desarrollo del programa de entrenamiento: Empoderamiento de los consumidores de energía y cambio de comportamiento (IO2)

 

Para atender las necesidades detectadas en fases anteriores, el consorcio desarrollará un programa de formación cuyo objetivo es ofrecer a todos los agentes sociales, ONG y municipios un programa de formación que puedan utilizar para atender mejor a los grupos de población en riesgo de pobreza energética.

 

Este programa de entrenamiento capacitará a los consumidores de energía para tomar las siguientes decisiones:

 

– Para reducir y flexibilizar su consumo de energía

– Para aumentar la eficiencia energética en sus hogares

 

 1. El desarrollo de un Curso Abierto Masivo Online (MOOC) para varios agentes sociales como

 

Las ONG y los municipios para hacer frente a la pobreza energética (IO3)

El objetivo principal de esta IO será insertar el contenido de las unidades de entrenamiento en el MOOC.

1⁰ Kick of MEETING -21 y 22 de octubre de 2019, Valencia

Hemos comenzado el proyecto con la reunión de lanzamiento en Valencia el 21 y 22 de octubre de 2019.

La reunión tuvo lugar en la sede de la SGS de Paterna (Valencia) , donde SGS recibió a todos los socios del Proyecto con gran hospitalidad a lo largo de los dos días de reunión. La agenda comenzó por la tarde con una breve presentación de los socios y sus correspondientes organizaciones.

La SGS hizo una presentación sobre la estructura del proyecto TRECE, la asociación, las necesidades, los objetivos, el impacto esperado y los resultados. Además, la parte financiera fue explicada en detalle por un experto financiero.

El día terminó con una visita guiada y una cena, con todos los consorcios juntos, en el centro histórico de Valencia.

Durante la reunión del segundo día  SGS explico la Gestión del Proyecto  y el Calendario de Actividades y tareas establecidas a lo largo de toda la vida del Proyecto.

A continuación, se celebró entre los socios una fructífera sesión de intercambio de ideas para decidir la mejor manera de acercarse a los ciudadanos, los agentes sociales y los beneficiarios finales y de cómo hacerlos participar.

Para concluir con la reunión, se abordó también la promoción, difusión y explotación del proyecto, y todos los asociados participaron activamente en la selección del diseño y las ideas para los medios de comunicación social.

Consorcio del proyecto

Líder del proyecto

SGS TECNOS (España)

Socios del proyecto:

Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Greece)

ENERO, Technical Consultancy and Research Centre (Romania)

Sofia Energy Agency (Bulgaria)

Local Energy Agency of Gorenjska (Slovenia)

 

Para más información sobre el proyecto, por favor contacte con el líder del proyecto SGS en Mercedes.Rodriguez@sgs.com  o visite el sitio web del proyecto

 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.